అమ్మ

A Mallikarjuna Rao
Magazine : Viswajanani
Language : Telugu
Volume Number : 11
Month : October
Issue Number : 3
Year : 2011

జయహోమాతాశ్రీ అన

సూయాయని నిను నుతించ సుగతిన్ పొందున్

సాయము సేయ జనులకు వి

జయ మొసగెడి జననివి సతము నుతింతున్

అర్కపురి యందు వెలసియు

కర్కశమగు పాపములను కడతేర్చి యికన్

తార్కాణముగా నిలచియు

నరునియంతటి యశస్సు నందితివమ్మా!

జిల్లెళ్లమూడి యందున

నెల్ల జనుల్మెచ్చ తల్లి! ఈ భువిలోనన్

సల్లక్షణులగు బిడ్డల

తల్లివి నీవంచు నేడు ధాత నుతించున్

లక్షజనుల కొక బంతిన

నక్షయమగు నన్నదాతవైతివి జననీ!

ఏక్షణము జాగుసేయక

తక్షణమే మాత ! మమ్ము దనిపితి వమ్మా!

కారుణ్యామృత ! కృపనె

ల్లరకును చిందించినావు! లాలించితివే

సరిలేరు నీ కవనిలో

నిరుపమ మధురాతి మధుర నిర్మలమూర్తీ!

మన్నవన పుట్టి సర్వుల

మన్నన లందుకుని గొప్ప మానవతాప్తిన్

అన్నమును పెట్టి అందరి

కన్నాకై కాచునట్టి కారుణ్యనిధీ !!

Attribution Policy : In case you wish to make use of any of the materials in some publication or website, we ask only that you include somewhere a statement like ” This digital material was made available by courtesy of Matrusri Digital Centre, Jillellamudi”.

error: Content is protected !!