అమ్మ

Pogula Srinivasarao
Magazine : Viswajanani
Language : Telugu
Volume Number : 11
Month : May
Issue Number : 10
Year : 2012

అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాట

అది జిల్లెళ్ళమూడిలో వున్నమాట – విన్నమాట. ॥అమ్మ॥

అమ్మంటే కారుణ్యరాశిరా అది ఏ తరగనివారాశిరా

అమ్మ మనస్సు అమృతరసవాహిని

అమ్మ

అమ్మ అనురాగం అమృతకరశోభిని

 ప్రతి రెమ్మకు వున్నది కొమ్మ అమ్మ 

ప్రతి కొమ్మకు వున్నది చెట్టు అమ్మ

 అమ్మలేక జనతజగతి సృష్టేలేదు.

 అమ్మ అండ పిండ బ్రహ్మాండభాండోదరి

॥అమ్మ!

అమ్మ ఎడద నింగిలా విశాలము

అమ్మ ఓర్మి అవనిలా వినూత్నము 

అమ్మ ఒడి కోటిగుడుల కూడిక

అమ్మ కనుదోయి వెన్నెల సుఖడోలిక 

అమ్మంటే ఆది, ఆధారము 

అమ్మ అంతటిని నడిపే చైతన్యము

అమ్మ వున్న నిలయమె మణిద్వీపము

 అమ్మ వాక్యమే ఆత్మలో మణిదీపము

॥అమ్మ|

Attribution Policy : In case you wish to make use of any of the materials in some publication or website, we ask only that you include somewhere a statement like ” This digital material was made available by courtesy of Matrusri Digital Centre, Jillellamudi”.

error: Content is protected !!