అమ్మ

K. Bhanu Hyma
Magazine : Mother of All
Language : Telugu
Volume Number : 15
Month : January
Issue Number : 1
Year : 2016

జగతికి ఆధారం ప్రేమమూర్తి అమ్మ 

సుగతికి ఆధారము దివ్యజనని అమ్మ

తొలి తానై మలి తానై 

మది తానై తుది తానై 

అందరి హృదయాలలోన 

ఎళ్ళవేళలా అమ్మా.

 వేదనలో రోదనలో

 శోధనలో సాధనలో

 సంతసాన శాంతాన 

సుఖదుఃఖాలన్నిటిలో అమ్మా…

Attribution Policy : In case you wish to make use of any of the materials in some publication or website, we ask only that you include somewhere a statement like ” This digital material was made available by courtesy of Matrusri Digital Centre, Jillellamudi”.

error: Content is protected !!