1. Home
 2. Articles
 3. Viswajanani
 4. ఎల్లలు లేని ప్రేమ

ఎల్లలు లేని ప్రేమ

Vitala Ramachandra Murthy
Magazine : Viswajanani
Language : Telugu
Volume Number : 22
Month : February
Issue Number : 7
Year : 2022
 1. చల్లని చూపులు కరుణ చక్కని మాటల తీరు చూడగా 

ఎల్లలులేని ప్రేమ యది ఎవ్వరికైనను పంచు అమ్మయై

 సల్లలితానురాగ పరిసర్పిత సుందర మందహాసమున్

 పెల్లగు వర్షమోయనగ పెక్కు విధంబులు వ్యాప్తమయ్యే గా.

 1. ఆ కారుణ్యము మేరలేనిది కదా! ఆ మూల చూడంబుగా; 

సాకారంబుగ భూమిపైని మనలెన్ సంచార దైవంఐనన్;

 ఏ కాలంబయినస్ ప్రమోద మొకటే ఎవ్వారికైనన్ మదిన్

 చేకూర్చుని మన అమ్మ అర్కపురిలో; జేజేయనన్ లోకమే.

 1. అందరు మేలు పొందగను అందరు వాసము చేయునట్లుగా

ఎందరు వచ్చినన్ మరియు నే సమయంబుననైన వీలుగా

పొందగ గల్గినట్లు కదు పూర్ణముగా సుఖమొందునట్లు రూ

పొందిన అన్నపూర్ణ అట భోజనమున్ సమకూర్చు అమ్మయై.

 1. అమ్మ నిరంతర స్మరణ అవ్యయమైన మనోవికాసమున్

కమ్మని దివ్య భావనల కామితముల్ సమకూర్చు నెప్పుడున్

దమ్మును ధైర్యమున్ కలిమి దానగుణమ్మును ప్రేమ నిచ్చుచున్

కిమ్మనకుండగా మనకు వీప్పిత సౌఖ్యము కూర్చు నిండుగా 

 1. గురువను మాట కర్ధమది గుర్తునుచూపిన వాడటంచు తా

 సరళము సుందరమ్ము నగు సత్యము తెల్పేడు లోకమాతయై

 పరమ సుబోధకం బగుచు భాసురమౌ పరమార్థ సంపదన

 కరతలమైన అమ్మకముగా నిడి ముచ్చట గొల్పు నెల్లెడన్.

 1. వాత్సల్యం పొక రూపు దాల్చి యిలలో వర్ణింపగా రానిదై

 ప్రోత్సాహంబును నింపి మానసమునన్ పూర్ణత్వ మింపార ని

 త్యోత్సాహంబును గూర్చి అమ్మ కడు సంతోషంబు చేకూర్చుచున్

 మాత్పర్యంబును రూపుమాపి యిలు సన్మార్గంబు చూపించెడిన్. 

 1. మహిత సముజ్జ్వలాకృతియు మాటలకందని మందహాసమున్

సహన సమంచితంబయిన సద్గురు బోధయు మంగళత్వమున్

బహుళ విశేష లాభమిడు భావన నిండిన పత్రియావళుల్

మహిమము గల్గు అర్కపురి మాతను ఏగతి ప్రస్తుతించెదన్.

 1. అంతట నిండినదయి అంతము ఆదియు లేనియట్టిదా

సంతతమైన జ్ఞానమది సాక్షిగ వెల్గుచు దివ్యతేజమై

చెంతకు వచ్చి ప్రేముడిని చేరెడు వారికి భుక్తి ముక్తులన్

సంతయు బాధతీర కడు చోద్యముగా నొనగూర్చు నమ్మ యే

– (సశేషం)

Attribution Policy : In case you wish to make use of any of the materials in some publication or website, we ask only that you include somewhere a statement like ” This digital material was made available by courtesy of Matrusri Digital Centre, Jillellamudi”.

error: Content is protected !!