1. Home
  2. Articles
  3. Viswajanani
  4. మాతృశ్రీ – సోత్ర నక్షత్రమాల (1961 లో అమ్మకు సమర్పింపబడినది)

మాతృశ్రీ – సోత్ర నక్షత్రమాల (1961 లో అమ్మకు సమర్పింపబడినది)

P Ramacharyulu
Magazine : Viswajanani
Language : Telugu
Volume Number : 14
Month : October
Issue Number : 3
Year : 2014

శ్రీల శుభముల నొసగి రక్షింపదలచ

అర్కపురమున వెలసిన అమ్మవైన

నీదు పాదంబులన్ మది నిల్పికొల్తు

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

నీ పదంబుల పూజించి నిన్ను గాంచి

సన్నుతించెడి వారికి సకల శుభము

లిచ్చి బ్రోచెదవని విని వచ్చినాడ

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

వారు వీరనుభేద భావంబు మదిని

యెరుగ నేరని తల్లివి – యెల్లప్రొద్దు

సేవలందుచు నలసట జెందబోవు

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

భక్తజనులకు పాలించి ముక్తినొసగ

మహిని అవతారమెత్తిన మాతవీవు

ఎల్లవేళల ధ్యానింతు నుల్లమందు

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

కన్నబిడ్డల కన్నను ఘనత మీర

సాదరంబున నందరన్ సాకెదీవు

నీదు వాత్సల్యమహిమ వర్ణింపవశమే

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

పవలు రాత్రియు నిన్గన భక్తజనులు

వచ్చుచుండంగ వారల వాంఛితముల

నొసగుచుందువు ప్రేమతో విసుగులేక

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

“ఆత్మ వత్సర్వభూతాని” యనెడి సూక్తి

సార్ధకంబగు రీతిని; సర్వభూత

జాలముల గాచుచుండెడి జనని వీవు –

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

తర్కవేదాంత శాస్త్రాలు తఱచినట్టి

గట్టి పండితు లెందరో గాంచి – తావ 

కాత్మశక్తికి మెచ్చి రాహ్లాదమొదవ –

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

పల్లెలన్ పట్టణంబుల ప్రజలు కదలి.

నీదు సన్నిధి దాసులై నిలచినారు

వారి కోర్కెలు ఫలియింప వరము లొసగి

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

తల్లివైనను నీవెగా; తండ్రివైన;

దైవమైనను నీవెగా; దలచి మదిని

సన్నుతించెద – పాపముల్ సమయజేసి

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

ఇల్లు పిల్లలు బందుగుల్ వల్లభుండు

సర్వమును గల్గియున్నట్టి సాధ్వివయ్యు

నంటకుండెద వన్నింట నాశవీడి

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

సారమే లేని సంసార సాగరమున

మునిగిదేలుచు నున్నట్టి మూఢజనుల

నొడ్డునకు జేర్చి గాచెడి దొడ్డతల్లి !

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

ఎన్ని జన్మలు గడచెనో ! యింతవరకు

ముందు జన్మంబు లింకెన్ని పొందవలెనొ !

కర్మబంధంబులన్ ద్రెంచి కలుషమడచి

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

తల్లులకు తలివైనట్టి తల్లివీవు

ఆదరంబున సాకెడి అమ్మనీవు

జగతి పాలింప జాలిన జనవినీవు

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

పరమపావనమైన నీ పాదములను

ఆత్మలో పావనమ్మైన పాదములను

కష్టములబాపి రక్షించి కనికరించి

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

ఎల్లకాలంబు నేదియో యుల్లమందు

నూహజేయుచునుందు వా యూహలేమొ !

యెరుగనేరము తల్లి ! మా కెరుక పరచి;

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

అఖిలవిద్యల మర్మమ్ము లాత్మలోన

దెలిసి యుండియు నేమియు దెలియనట్లు

పల్కుచుండెద వమ్మ ! నిన్ బ్రస్తుతింతు –

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

అమ్మ నీ దివ్యగాధ లహర్నిశమ్ము

చాటుచున్నవి లోకాలు తేటపడగ

మధుర మధురమ్ములైన నీ మహిమలెల్ల

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

భారమైనట్టి విశ్వసంసార గమన

మలుపు సొలుపులనెరుగ కీ వహరహంబు

నెట్లు సాగించుచుంటివో ! యేమొ ! తల్లి !

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

ఒక్క నిముసంబు విశ్రాంతి జిక్క నీక

పవలు రాత్రియు సేవించు భక్తజనుల

కామితార్థంబు లీడేర్చు కల్పవల్లి !

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి!

 

వందలున్ వేలుగా వచ్చు వారికెల్ల

ముందుగా భోజనంబిడి మోదమలర

సేమ మరయుచునుందు వాశీస్సులొసగి

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

నీవు బ్రహ్మాండముల నెల్ల నిండియున్న

మహిమగలయట్టి లోకైకమాత వగుట

నిన్ను వర్ణింపశక్యమా ! సన్నుతింతు

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

దిక్కులేనట్టి వారికి దిక్కు నీవె

యగుచు పోషించుచుండెడి అమ్మ నీవు

నమ్మియుంటిని నీ పాద నలినములను

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

జరిగిపోయిన; జరుగుచు! జరుగనున్న

విషయములు నీకు మదిలోన విశదమగును

నీదు మహిమలు తెలియగా నేర రెవరు

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

భుక్తి ముక్తియు నొసగెడి శక్తి గలిగి

భక్తజనముల పాలించు భాగ్యలక్ష్మి

వైన నిన్ గొల్చువాడ భావమ్మునందు

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

చదువలే దెట్టి కావ్యముల్ శాస్త్రములును

నేర్వగా లేదు ఛందస్సు నేర్పుమీర

భక్తితో కూర్చినాడ నీ “పద్యమాల”

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

 

అమ్మ నీ పాదపద్మమ్ములందు పద్య

రత్నముల భక్తితో సమర్పణ మొనర్తు

స్వీకరింపుము దయతోడ సాకుమమ్మ

కరుణతో మమ్ముగావుమా ! కన్నతల్లి !

Attribution Policy : In case you wish to make use of any of the materials in some publication or website, we ask only that you include somewhere a statement like ” This digital material was made available by courtesy of Matrusri Digital Centre, Jillellamudi”.

error: Content is protected !!