1. Home
  2. Articles
  3. Viswajanani
  4. శ్రీ దేవీ దండకమ్

శ్రీ దేవీ దండకమ్

Editorial Board - Viswajanani
Magazine : Viswajanani
Language : Telugu
Volume Number : 11
Month : November
Issue Number : 4
Year : 2011

శ్రీ మాతృకారూప రూపాత్మికే దేవి బ్రహ్మత్వ బ్రహ్మాంశ బ్రహ్మజ్ఞ కాండాండ పిండాండ బ్రహ్మాండ త్రైరూప భాండోదరీం; సచ్చిదానంద సద్దివ్య తేజోజ్జ్వలాపూర్ణ సంపూర్ణ సమ్మోహనాకార సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య సార్దిత్వ చిద్రూప చిన్మాత్ర తత్వాత్మికే దేవి సర్వాత్మికే, దివ్యభవ్యా భవాభవ్య భావార్థ సత్వార్థ సత్యార్థ సర్వార్థ సర్వజ్ఞ సాదృశ్య దృశ్యాత్మికే, చిన్మణిద్వీప వాసాద్భుతా నంద సందోహ శోభాయ మానాంత రంగాంగ లింగాంగ సద్కృంగ సన్మంగ ళోత్తుంగ లీలాయ శోలాస సర్వాంగ సౌందర్య శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ మీశ్వరీం; జ్ఞాన వైరాగ్య దీక్షాపరానంత సద్భక్త రక్షైక దక్షాకరీం, శ్రీ కరీం, నిత్యాదాక్షిణ్య లేపాక్షి కామాక్షీ మీనాక్షి నీలాయతాక్షీం కృపాసత్కటాక్షీం మహాభద్ర ముద్రాన్వితే యోగనిద్రా సమారూఢ తంత్రాత్మికే మూలమంత్రాత్మికే, జ్ఞానబీజాంకురా కార షట్చక్రపీఠాధి వాసాత్మికే శుద్ధదాసాత్మికే సర్వలోకైక మాతర్మహాశక్తి యుక్తాత్మికే దేవి మాద్యంతమధ్యే ప్రమేయే చిదానందరూపే శివే నిర్వికల్పే నిరాధార భూతా ముమామేక మేవాద్వయం బ్రహ్మ సత్యస్వరూపే చతుర్వేద వేదాంత వేదార్థ సంపూర్ణ విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన విద్యాంకురే శ్రీ ప్రదే దేవి అజ్ఞాన బీజాంకురానాశిని బ్రహ్మ నిష్ణా గరిష్ఠ విశిష్ఠ శివేయోగమాయే సుయోగే జగద్గయ సద్భూషణాలంకృతే దేవిమూర్తి త్రయారూప సత్సేవితే శ్రీసదా చిన్మయా నందరూపే క్షుధా శాంతి దాంతి స్వభావే భవే; దేవి అర్ధేందు బింబాననే బ్రహ్మవిద్యాత్మికే సర్వభూతాత్మికే శుద్ధ తత్వాత్మికే సర్వశక్త్యాత్మికే సర్వతంత్రాత్మికే మాతృకా వర్ణరూపే భవే విశ్వరూపే వినోదే శివే స్థూల సూక్ష్మావతారే శుభే మంగళాంగే సకారుణ్య లావణ్య పాధోనిధే దేవ దేవార్చి తాంఘిద్వయే అద్వయే సచ్చిదానంద వారాశిమధ్యే విరాజన్మణిద్వీప కల్పాత్మికే పారిజాత ద్రుమాకల్ప కాదంబ కాంతార

శ్రీ దెందుకూరి శ్రీనివాసరావు, అమరావతి వాట్యుజ్జ్వలే దేవి రత్న ప్రభావోల్ల సతీసహస్రార పద్మాసనాసీన చిద్రూప ముద్రాన్వితే యోగనిద్రాన్వితే శ్రీ సుషుమ్నాన్వితే విద్రుమస్తంభ వీధీ విరాజన్మణీహార, కేయూర హారావళీ భాసితానంత కోటి స్వరూపే సచిత్ర ప్రభా భాసితే భాసితాదిత్య రోచి స్తిరస్కార దేహ ప్రభాజాల కోటీర సంశోభితే శ్రీయుతే భాసురారుణ్య తాలక్త సింధూర పాదద్వయే అద్వయే వజ్రవైడూర్య భాస్వత్కటీ నవ్య సూత్రాన్వితే దివ్య వస్త్రాన్వితే మౌక్తిక శ్రేణ సుస్నిగ్ధదంతావళీ శోభితే మౌనిసంసేవితే, గంధ కస్తూరికావీటికా మోద చారుస్మితాకర్ష తామ్రాధరే చంద్ర బింబాధరే సుందరే గంధ కస్తూరికా తిలక కల్యాణ ముద్రాన్వితే మంద మందస్మితే విశ్వ దిఙ్మండలవ్యాప్త తేజః ప్రభాభాసముక్తా కిరీటాన్వితే సిద్ధ సమ్మానితే, దివ్య దివ్య ప్రభాజాల నిష్యంద సౌరభ్య సందేహ లావణ్య కృన్నాసికామౌక్తికే దివ్యకస్తూరి స్వేదబిందూ అత్ఫాలభాగ ప్రభాభాసితే పుష్ప బిల్వాది సంపూజ్య పాదద్వయే అద్వయే శ్రీ మహాదేవ సంయుక్త సానంద నాట్య ప్రబోధాత్మికే హైమావత్పుత్రికే శంకరార్ధాంగ సౌందర్య దేహాత్మికే సర్వసర్వాది మాదిత్య వర్ణాత్మికే దేవి యజ్ఞేశ యజ్ఞాంగ యజ్ఞప్రియే. గీత వాద్య ప్రియే శ్రీప్రదే దేవి కర్తృత్వ భోక్తృత్వ హలతృత్వ నామక్రియోపాధి రాహిత్య తత్వాబ్ధి చంద్రోదయే వర్ణ చైతన్య తేజోమయే చిన్మయే దేవిగాయత్రి సావిత్రి సారస్వతీ రూప సంధ్యాస్వరూపే భవే చిత్రలీలావతారేశ్వరే నిత్య కల్యాణ సంధాయినే ఓం నమోజ్ఞాననేత్రే నమో వేదమాత్రే నమో ముక్తిదాత్రే నమో భాగ్యమూర్తే నమో విశ్వజిత్రే నమో భక్తపోత్రే. నమో భక్తకల్పద్రుమే మేరు శృంగాగ్ర మధ్య స్థితే సుస్థితే దేవి మాంపాహి మాంపాహి తే వందనం వందనం వందనమ్.

  •  (1959లో వ్రాసినది)

 

Attribution Policy : In case you wish to make use of any of the materials in some publication or website, we ask only that you include somewhere a statement like ” This digital material was made available by courtesy of Matrusri Digital Centre, Jillellamudi”.

error: Content is protected !!